Wednesday, April 20, 2011

ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန သမုိင္း

ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန
(Redirected from ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန)


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ၏ အလံေတာ္
... ၂၀၁၁ခုနွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဧ။္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ က ခန္ ့အပ္လုိက္ေသာ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လွမင္းျဖစ္ျပီး ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ညြန္ ့ ျဖစ္သည္။

Contents
[hide]
 • 1 သမိုင္းေၾကာင္း
 • 2 ဖြဲ႕စည္းပံု
 • 3 ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား
 • 4 အျခားစစ္ဖက္ထိပ္တန္းရာထူးမ်ား
 • 5 စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မ်ား
 • 6 တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ မ်ား
 • 7 စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္မ်ား
 • 8 ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္မ်ား
 • 9 ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား
 • 10 ေျချမန္တပ္ရင္းမ်ား
 • 11 ေျခလွ်င္တပ္ရင္းမ်ား
 • 12 ကိုးကား
[ျပင္ဆင္ရန္] သမိုင္းေၾကာင္း
၁၉၃၅ ခု ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ ေန႔တြင္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္အက္ဥပေဒကို ျဗိတိသွ် အစိုးရက အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အထူးအေရးၾကီးေသာ ဌာနမ်ားကို အိႏၵိယႏုိင္ငံဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ၾကပ္မ အုပ္ခ်ဳပ္ေစရန္ အာဏာအခြင့္အေရးမ်ားကို အပ္ႏွင္းခဲ့ေသာ္ လည္း၊ ထုိဥပေဒအပိုဒ္ ၇ (၁)အရ ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံသည္ ျမန္မာျပည္ကို အိႏၵိယျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္ထဲမွ ခြဲထုတ္ လုိက္ေသာ ၁၉၃၇ ခုဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ တာဝန္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေလသည္။ ထုိေန႔၌ပင္ ကာကြယ္ေရးဌာနကို အတြင္း ဝန္မ်ား႐ံုးတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
အျခားဌာနမ်ားတြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားမ်ားကို ဝန္ၾကီးမ်ား ခန္႔အပ္၍ ၾကီးၾကပ္စီမံ ခန္႔ခြဲေစခဲ့ေသာ္လည္း အေရးၾကီးေသာ ကာကြယ္ေရးဌာနတြင္မူ ျမန္မာအမ်ဳိးသားဝန္ၾကီး မခန္႔ဘဲ၊ ဘုရင္ခံ အတိုင္ပင္ခံအရာရွိ မ်ားကို ျမန္မာျပည္အက္ ဥပေဒ အပုိဒ္ ၇ (၂)အရ၊ ၃ ေယာက္ထက္ မမ်ားခန္႔၍ ဘုရင္ခံ ကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေလသည္။ ဘုရင္ခံက ခန္႔ထား ေသာ ထုိအတိုင္ပင္ခံအရာရွိၾကီးမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျဗိတိသွ်အစိုးရ၏ သစၥာေတာ္ကို အထူးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ေသာ အိႏၵိယပဋိညာဥ္ခံဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ဝင္ အိုင္စီအက္(စ)အရာရွိ ၾကီးမ်ားသာ ျဖစ္၏။
အမည္အားျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဌာနဟု ေခၚေသာ္လည္း ထိုဌာနတြင္ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ တိုင္းျပည္ ကာကြယ္ေရး၊ ခရစ္ယန္ဂိုဏ္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား နယ္ပယ္၊ ရခိုင္ေတာင္႐ိုးေဒသ၊ ခ်င္းေတာင္မ်ားေဒသ၊ ကခ်င္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၊ ဆြန္မာရေဒသ၊ ၾတိဂံနယ္ေဒသ၊အထက္ ခ်င္းတြင္း ေျမာက္ဘက္ ဟူးေကာင္းေတာင္ၾကားေဒသ၊ သံလြင္ နယ္တုိ႔ႏွင့္ အျခား မဖြံ႔ျဖိဳးေသးေသာ လူမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္ေသာ ေဒသမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရ၊ ဒဂၤါးႏွင့္ေငြစကၠဴမ်ား ထုတ္လုပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ျမန္မာျပည္ အစုိးရက အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေသးေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ပါဝင္ေလသည္။
ျဗိတိသွ်အင္ပိုင္ယာဝင္ တုိင္းျပည္အသီးသီးႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ လြတ္လပ္ေသာ အျခားတုိင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အာဏာ မ်ားကိုမူ ျဗိတိသွ်ဘုရင့္အစိုးရက တုိက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲေလသည္။ အထက္ပါ ေဖၚျပခဲ့သည့္ အေရးၾကီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဘုရင္ခံကိုယ္တုိင္ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ဟု ျမန္မာျပည္ အက္ ဥပေဒ အပိုဒ္ ၇ (၁)အရ ျပ႒ာန္းထားခဲ့ေသာ္လည္း၊ အေရးၾကီး ေသာ ကိစၥဟူသေရြ႔တြင္ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္းဝန္ထံမွ တစ္ဆင့္ အမိန္႔ေတာင္းယူျပီးမွသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရေလသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္းေရးႏွင့္သာ လံုးဝသက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥအဝဝတုိ႔တြင္ ဘုရင္ခံႏွင့္ သူ၏ အတုိင္ပင္ခံအရာရွိမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို ဘုရင့္အစိုးရက မ်ားေသာအားျဖင့္ လုိက္ေလ်ာခဲ့သည္။ အင္ပိုင္ယာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းတုိင္းျပည္မ်ားသို႔ ဂယက္႐ိုက္ေစမည့္ ကိစၥမ်ားတြင္မူ ဘုရင့္အစုိးရသေဘာ အတိုင္း စီမံခန္႔ခြဲခဲ့သည္။
ကာကြယ္ေရးဌာနဆုိင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ အဆုိမ်ားကို ဘုရင္ခံထံ ၾကိဳတင္အမိန္႔မခံဘဲ လႊတ္ေတာ္ ၂ရပ္လံုးတြင္ ေဆြးေႏြးျပဳလုပ္ႏိုင္ခြင့္ မရွိေခ်။
ျမန္မာျပည္ကာကြယ္ေရးဌာနကို ၁၉၃၇ ခု ဧျပီလ ၁ရက္ ေန႔မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာအခ်ိန္၌ ျမန္မာျပည္ ၾကည္း တပ္မေတာ္တြင္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၄ ခု၊ အရံတပ္ ၂ခု၊ နယ္ေစာင့္အရံတပ္ ၂ခု၊ အရာရွိအရံတပ္ဖြဲ႔ ၁ခု၊ နယ္ျခားတပ္ အနည္းငယ္ႏွင့္ ျမိဳ႔ေစာင့္တပ္တုိ႔ ရွိခဲ့သည္။
အထက္ပါ တပ္မ်ားအနက္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းမ်ား၊ အရံတပ္ မ်ားႏွင့္ အရာရွိအရံတပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ အမႈထမ္းေသာ အရာရွိ၊ အရာခံ၊ တပ္သားမ်ားမွာ အေရးရွိက ျမန္မာျပည္ နယ္နမိတ္ကို ေက်ာ္လြန္၍ တုိင္းတစ္ပါးသို႔ သြားေရာက္ အမႈထမ္း တုိက္ခိုက္ရန္ တာဝန္ယူ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကရ သည္။ နယ္ေစာင့္အရံ တပ္၊ နယ္ျခားတပ္မ်ားႏွင့္ ျမိဳ႔ေစာင့္ တပ္မ်ားကိုမူ နယ္စပ္ကိုေက်ာ္လြန္၍ တိုက္ခိုက္ရန္ အမိန္႔ေပး ႏိုင္ခြင့္ မရွိေခ်။
ေျခလ်င္တပ္ရင္းမ်ားတြင္ ေတာင္တန္းေဒသသားမ်ားကို အရာခံဗိုလ္မ်ားႏ်င့္ စစ္သားမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္၍ ျမန္မာလူမ်ဳိး တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုမွ် ခန္႔အပ္ျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။ သူတုိ႔ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ျမန္မာ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ပ်င္းရိျခင္း၊ စိတ္ျမန္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ စစ္သားမပီသႏုိင္ဟု ဆိုထားေလသည္။ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအရ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း မ်ားတြင္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားကိုလည္း ဝင္ခြင့္ေပးမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ ခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ ၁၉၄ဝ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္တြင္မွ ျမန္မာလူမ်ဳိး မ်ားကိုလည္း ဝင္ခြင့္ေပးမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ ၁၉၄ဝ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္တြင္မွ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားထဲမွ ဆာ ေမာင္ၾကီးကို အတုိင္ပင္ခံ အရာရွိၾကီးအျဖစ္ ခန္႔ထားျပီးလွ်င္၊ ျမန္မာစစ္သားမ်ားသာ ပါဝင္ေသာ ျမန္မာတပ္စိပ္တစ္ခုေလာက္ ကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့၍ ထုိသူမ်ားကို အျခား တပ္ရင္းမ်ားတြင္လည္း အနည္းငယ္စီခြဲ၍ သြတ္သြင္း စမ္းသပ္ ထားရန္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထိုအခ်ိန္ႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္း၌ပင္ အေရွ႔ဖ်ားမွ ဂ်ပန္႔ရန္သည္ နီးသည္ထက္ နီးလာသျဖင့္ ၾကည္းတပ္မေတာ္ကို အျပင္းတုိးခ်ဲ႔ရန္ ဆံုးျဖတ္ ျပီးေနာက္ စစ္ရဲတပ္မ်ား၊ နယ္ျခားတပ္မ်ားကို တပ္မေတာ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းမ်ားဖြဲ႔၍ ရရွိႏုိင္သမွ်ေသာ အရာရွိအရံ တပ္ဖြဲ႔ ဝင္မ်ားကို ေခၚယူျပီးလွ်င္ ထုိတပ္မ်ားတြင္ အရာရွိမ်ား ခန္႔ ထားကာ တနသၤာရီတုိင္းမွ ဂ်ပန္႔ရန္ကို ခုခံေစခဲ့သည္။
ျမန္မာလူမ်ဳိးတစ္ဦးကို ဘုရင္ခံ၏ အတုိင္ပင္ခံအရာရွိၾကီး အျဖစ္ ခန္႔အပ္သည့္ႏွစ္၌ပင္ ျမန္မာျပည္ အေပ်ာ္တမ္း ေရတပ္ အဖြဲ႔ႏွင့္ အေပ်ာ္တမ္းေလတပ္အဖြဲ႔တို႔ကို စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေလတပ္အဖဲြ႔တြင္ ေလယာဥ္ပ်ံဟူ၍ ကိုယ္ပိုင္ မရွိေသး ဘဲ ေရတပ္အဖြဲ႔တြင္သာ ကမ္းေစာင့္သေဘၤာငယ္ကေလး အနည္းငယ္ ေလာက္ႏွင့္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေလသည္။ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးတြဲ၍ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ သည္ ယိုးဒယားႏိုင္ငံကို ျဖတ္ကာ တနသၤာရီမွ ဒလၾကမ္း ဝင္ လာေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ေနျပည္ေတာ္ရွိ ကာကြယ္ေရးဌာနႏွင့္ တကြ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ အသီးအသီးတုိ႔ကို ၁၉၄၂ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေမျမိဳ႔မွတစ္ဆင့္ အိႏၵိယသို႔ ေျပာင္းေရြ႔ သြားေလသည္။ ထုိဌာနေအာက္ရွိ တပ္ဖြဲ႔အသီးသီး တို႔လည္း ဖ႐ိုဖရဲ ျပိဳကြဲျပီးေသာ္ အခ်ိဳ႔တပ္သားမ်ား တပ္ဗိုလ္ မ်ားမွာ အိႏၵိယသုိ႔ ပါသြားၾက၍ အခ်ဳိ႔မွာ မိမိတုိ႔ေနရပ္မ်ားသို႔ ျပန္သြားေနထုိင္ၾကသည္။
၁၉၄၂ ခု ဇြန္လအလယ္ေလာက္တြင္ ကာကြယ္ေရးဌာနကို အိႏၵိယျပည္ ဆင္းမလားျမိဳ႔တြင္ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္း ႐ံုးထုိင္ေလ သည္။ ျပိဳကြဲပ်က္စီးလာေသာ ၾကည္းတပ္ဖြဲ႔ အသီးအသီးကို လည္း ျပန္လည္စုေဆာင္း ျပီးေသာ္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ ဝင္တုိက္ခိုက္ရန္ ၾကိဳးစားၾကျပန္သည္။ ေရတပ္ႏွင့္ ေလတပ္ အဖြဲ႔ဝင္ အရာရွိအရာခံမ်ားကိုမူ၊ အိႏၵိယေရတပ္ႏွင့္ ျဗိတိသွ် ဘုရင့္ေလတပ္မေတာ္တုိ႔တြင္ အသီးအသီး ထည့္သြင္း ေပးခဲ့ ေလသည္။
၁၉၄၅ ခု မတ္လတြင္ ရန္ကုန္ေနျပည္ေတာ္ကို ျဗိတိသွ် တပ္မ်ား ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ျပီးေနာက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက အုပ္ခ်ဳပ္ေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရးဌာနကို ၁၉၄၅ ခု ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ မွသာ ဆင္းမလားျမိဳ႔မွ ရန္ကုန္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့ေလသည္။
ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ျပီးေနာက္ ၁၉၄၆ ခု စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမွာ အထူးလႈပ္ရွားလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား ပထမအၾကိမ္ ျမန္မာလူမ်ဳိး ဘုရင္ခံ၊ အတုိင္ပင္ခံအရာရွိၾကီး အျဖစ္ ကာကြယ္ေရးဌာနတြင္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေလသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ကာကြယ္ေရး အတုိင္ပင္ခံ အရာရွိၾကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနကို ခြဲထုတ္ရန္ အစီအစဥ္ မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ဒဂၤါးႏွင့္ေငြစကၠဴမ်ား ထုတ္လုပ္ေရးကိုမူ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ေတာ္ဝန္ၾကီးဌာနသို႔ ေျပာင္းျပီးသားျဖစ္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၊ မဖြံ႔ျဖိဳးေသးေသာ နယ္ပယ္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးကိစၥမ်ားကိုမူ ေတာင္တန္း ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန သို႔ လႊဲအပ္ျပီး ျဖစ္ေလသည္။
ကာကြယ္ေရးဌာနသည္ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ တုိင္းျပည္ကာကြယ္ ေရးကိစၥမ်ားကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား တာဝန္ယူျပီးလွ်င္ အနည္း ငယ္ရွိေသာ ခရစ္ယန္ဂိုဏ္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခု ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း လုပ္ၾကံျခင္းခံရ၍ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္လက္်ာကို အတုိင္ပင္ခံ အရာရွိၾကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားေလသည္။ ၁၉၄၇ ခု ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္ အေပ်ာ္တမ္းေလတပ္ႏွင့္ အေပ်ာ္တမ္းေရတပ္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားကို ျမန္မာေလတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာေရတပ္မေတာ္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းျပီးလွ်င္ ကိုယ္ပိုင္ စစ္ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားႏွင့္ သေဘၤာမ်ား ကို ဝယ္ယူကာ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေလသည္။ ေရတပ္မေတာ္တြင္ ပထမဆံုး အလံတင္သေဘၤာမွာ ယူဗီအက္(စ) ေမယု သေဘၤာ ျဖစ္သည္။
၁၉၄၈ ခု ဇႏၷဝါရီ ၄ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံကို လႊင့္တင္ျပီးေနာက္ လြတ္လပ္ေရး ေက်ညာသည့္ ေန႔မွ စ၍ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္အက္ဥပေဒသည္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးခဲ့ျပီးလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒ မ်ားကို ျပ႒ာန္းေက်ညာခဲ့ေလသည္။
ထိုေန႔မွစ၍ ကာကြယ္ေရးဌာနတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ ေရးကိစၥ တစ္ခုတည္းကိုသာ စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ေလသည္။ ျမန္မာ ၾကည္း တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာေရတပ္မေတာ္၊ ျမန္မာေလ တပ္မေတာ္မ်ားသည္ ပြင့္သစ္စပန္းမ်ားကဲ့သို႔ ငြားငြားစြင့္စြင့္ ကိုယ့္အလံ ကိုယ္တံဆိပ္မ်ားျဖင့္ တလူလူ ေပၚထြက္လာ ေတာ့သည္။ ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ အသီးသီး တုိ႔ကုိလည္း ျမန္မာ့သားေကာင္း ရတနာမ်ား ဦးစီးျပီးလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး၊ တုိးတက္ေရး၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊ သာယာ ေရးပန္းတုိင္မ်ားသို႔ ေရာက္ေအာင္ ျမန္မာ့အလိုအတိုင္း ျပဳျပင္ ခ်ဲ႔ထြင္ၾက ႏိုင္ေပေတာ့သည္။ ျမန္မာ့သားေကာင္းရတနာမ်ား သည္လည္း ေရွးေရွးကကဲ့သို႔ ျဗိတိသွ်ဘုရင့္အစိုးရ၏ အက်ဳိး ကုိသာ ေရွးရွဳ၍ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ကာကြယ္ရျခင္း ကိစၥမ်ားမွ ကြၽတ္လြတ္ျပီး ျဖစ္ရကား ဇာတိေသြး ဇာတိမာန္ တက္လွ်မ္းကာ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ ရန္တည္းဟူေသာ မြန္ျမတ္ေသာ ဝတၱရားမ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ ၾကရေတာ့သည္။ ( ျမန္မာ့တပ္မေတာ္။) ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ ၂ရပ္တြင္ အမ်ားဆႏၵအရ ေရးဆြဲလ်က္ စီမံခန္႔ခြဲသည္။ အေရးၾကီးေသာ ကိစၥအရပ္ရပ္ မ်ားကို တစ္ဦးတည္းေသာဘုရင္ခံ အမိန္႔အစား အစိုးရဝန္ၾကီး အဖြဲ႔သို႔ တင္၍ အမိန္႔မ်ားကို နာခံၾကသည္။
ကာကြယ္ေရးဌာနအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ ကာကြယ္ေရး အတိုင္ပင္ခံအရာရွိအစား ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဟူ၍ ပထမ အၾကိမ္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ယင္းဌာနေအာက္တြင္ ၾကည္း တပ္မေတာ္ဌာနခ်ဳပ္႐ံုး၊ ေရတပ္မေတာ္ဌာနခ်ဳပ္႐ံုး၊ ေလ တပ္မေတာ္႐ံုးမ်ား ထားရွိေလသည္။
၁၉၄၈ ခု ဧျပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္႐ံုး၊ ကာကြယ္ေရးဌာန ေအာက္တြင္ရွိေသာ ဌာနအသီး အသီးတုိ႔ကို ေနသားတက် အေကာင္အထည္ေဖၚျပီးလွ်င္ စစ္႐ံုးအျမဲတမ္း အတြင္းဝန္ဌာနဟူ၍ အမည္ေျပာင္း ခဲ့ေလသည္။ [1]
[ျပင္ဆင္ရန္] ဖြဲ႕စည္းပံု
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏လက္ေအာက္တြင္-
 1. ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)
 2. ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)
 3. ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)
 4. ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔
 5. နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ ႏွင့္
 6. ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႔ တို႔ရွိၾကသည္။
[ျပင္ဆင္ရန္] ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား
(၁)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မင္းေအာင္လိွဳင္ ၊ (၂)ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးစုိး၀င္း (၃)ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးကုိကုိ၊ (၄)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေဇာ္ဦး၊ (၅)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေ၀လြင္၊ (၆)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္စုိး၊ (၇)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္သန္းထြဋ္၊ (၈)ဗုိလ္ခ်ဳပ္လွမင္း၊ (၉)ဗုိလ္ခ်ဳပ္သက္ႏုိင္၀င္း၊ (၁၀)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ တင္ေငြ၊ (၁၁)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဆြ၊ (၁၂)ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွေဌး၀င္း၊ (၁၃)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေသာင္းေအး၊ (၁၄)ဗုိလ္ခ်ဳပ္စိန္၀င္း၊ (၁၅)ဗုိလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဌး (၁၆)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရာျပည့္၊ (၁၇) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေက်ာ္ၿဖိဳး တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၏ ရာထူးအလိုက္ အပြင့္မ်ား
[ျပင္ဆင္ရန္] အျခားစစ္ဖက္ထိပ္တန္းရာထူးမ်ား
 1. တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ
 2. ၫႇိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမႉး (ၾကည္း/ ေရ/ ေလ႐ံုး)
 3. စစ္ဖက္ေရးရာလံုၿခံဳေရးအရာရိွခ်ဳပ္
 4. စစ္္ေရးခ်ဳပ္
 5. စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္
 6. စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္
 7. စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္
 8. တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရး အရာရွိခ်ဳပ္
 9. တပ္မေတာ္ (ၾကည္း/ေရ/ေလ) စစ္ေဆးေရးႏွင့္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
 10. တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္
 11. ကာကြယ္ေရးပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္
 12. စစ္လက္နက္ပစၥည္း ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ံုး
 13. အေျမာက္တပ္ဖြဲ႔ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး
 14. သံခ်ပ္ကာ ယႏၱရားတပ္ဖြဲ႔ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး
 15. ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး
 16. ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး
 17. စခန္းမႉး႐ုံး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
 18. လံုၿခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပံုႏုိပ္လုပ္ငန္းၫႊန္ၾကားေရးမႉး
 19. ေဆး၀န္ထမ္း ၫႊန္ၾကားေရးမႉး
 20. ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ံုး
 21. တပ္ထိန္းခ်ဳပ္႐ံုး
 22. တပ္မေတာ္ အင္အားျဖည့္တင္းေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ံုး
 23. တပ္မေတာ္မွတ္တမ္း ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ံုး
 24. စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ ေရးဆြဲေရးဌာန
 25. စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ံုး
 26. ေထာက္ပံ့ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ံု
 27. လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈ အင္ဂ်င္နီယာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ံုး
 28. ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေငြစာရင္း႐ံုး
 29. ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ံုး
 30. ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ နယ္ျခားတပ္မ်ားၫႊန္ၾကားေရးမႉး
 31. တပ္မေတာ္ (ၾကည္း/ေရ/ေလ) ကြန္ျပဴတာဌာနမႉး
 32. စစ္သမိုင္းျပတိုက္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ေမာ္ကြန္းတိုက္မႉး
 33. ဗဟို မွတ္ပံုတင္႐ံုး
 34. စစ္ဘက္လက္ေထာက္
[ျပင္ဆင္ရန္] စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မ်ား
စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ ့မွဴးဆုိသည္မွာ သတ္မွတ္ထားေသာမိမိဧ။္စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအတြင္းရွိ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား၊တပ္မမ်ား၊စကခမ်ား၊ဒကစမ်ား၊တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ့မ်ားကုိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)ကုိယ္စား စစ္ေရး၊ေလ့က်င့္ေရးနွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ ့တြင္ဦးစီးကြပ္ကဲရေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးျဖစ္သည္။


စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔အမွတ္တံဆိပ္
 1. အမွတ္ (၁) စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး
 2. အမွတ္ (၂) စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး
 3. အမွတ္ (၃) စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး
 4. အမွတ္ (၄) စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး
 5. အမွတ္ (၅) စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး
 6. အမွတ္ (၆) စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မႉး
[ျပင္ဆင္ရန္] တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ မ်ား
ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွာ-
 1. ေနျပည္ေတာ္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္(နပတ)
 2. ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္(မပခ)
 3. အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္(ရမခ)
 4. ႀတိဂံေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္(တဒခ)
 5. အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္(ရပခ)
 6. အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္(ရတခ)
 7. ကမ္းရုိးတန္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္(ကရခ)
 8. ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္(ရကတ)
 9. အေနာက္ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္(နတခ)
 10. အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္(နပခ)
 11. အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္(နမခ)
 12. အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္(လပခ)
 13. ေတာင္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (တပခ)
 14. အေရွ ့အလယ္ပုိင္းေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္(ရလခ) တုိ ့ျဖစ္ပါသည္။
[ျပင္ဆင္ရန္] စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္မ်ား
စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္(ခ) စကခ ဆိုသည္မွာ တပ္မကိုအသြင္ေျပာင္းယူ ထားေသာ တပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။ တပ္မမ်ားႏွင့္ စကခမ်ားသည္ ကကၾကည္း (စစ္ဆင္ေရး)၏ တုိက္႐ုိက္ကြပ္ကဲစီမံထားေသာ တပ္မ်ားျဖစ္ျပီး စစ္ဆင္ေရးခြင္ ပုံေသမရွိဘဲ ရန္သူအင္အားေပၚ မူတည္ၿပီး လုိအပ္သလုိ စစ္ကစားႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္မ်ား မွာ-
 1. စကခ (၁)
 2. စကခ (၂)
 3. စကခ (၃)
 4. စကခ (၄)
 5. စကခ (၅)
 6. စကခ (၆)
 7. စကခ (၇)
 8. စကခ (၈)
 9. စကခ (၉)
 10. စကခ (၁၀)
 11. စကခ (၁၁)
 12. စကခ (၁၂)
 13. စကခ (၁၃)
 14. စကခ (၁၄)
 15. စကခ (၁၅)
 16. စကခ (၁၆)
 17. စကခ (၁၇)
 18. စကခ (၁၈)
 19. စကခ (၁၉)
 20. စကခ (၂၀)
 21. စကခ (၂၁) တို႔ျဖစ္သည္။
[ျပင္ဆင္ရန္] ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္မ်ား
ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္မ်ား မွာ-
 1. အမွတ္(၁၁)ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္ (အင္းတိုင္)
 2. အမွတ္(၂၂)ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္ (ဘားအံ)
 3. အမွတ္(၃၃)ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္ (ရြာေထာင္/စစ္ကိုင္း)
 4. အမွတ္(၄၄)ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္ (သထံု)
 5. အမွတ္(၅၅)ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္ (ကေလာ)
 6. အမွတ္(၆၆)ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္ (အင္းမ)
 7. အမွတ္(၇၇)ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္ (ပဲခူး)
 8. အမွတ္(၈၈)ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္ (မေကြး)
 9. အမွတ္(၉၉)ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္ (မိတၳီလာ)
 10. အမွတ္(၁ဝ၁)ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္ (ပခုကၠဴ) တို႔ျဖစ္သည္။
[ျပင္ဆင္ရန္] ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား
ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဆင္ေရးဌာနခ်ဳပ္ ဆုိသည့္ ဒကစ ဆိုသည္မွာ ေရွ႕တန္း နယ္အစြန္အဖ်ားျပည္မ ႏွင့္ အလွမ္းေဝးေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္ေပးအပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခြဲမွႈအာဏာ၊ တရားစီရင္မႈအာဏာ၊ ရိကၡာထုတ္ေပးမႈအာဏာ စသျဖင့္ ရရွိထားေသာ ဌာနျဖစ္သည္။ ၎သည္ စစ္ဦးစီးပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားကို တုိင္းမႉးထံ သို႔တင္ျပရသည္။ ဒကစမႉးသည္ တပ္မမႉးႏွင့္ စကခမႉးတုိ႔ထက္ အနည္းငယ္နိမ့္ေသာ တပ္မေတာ္(ၾကည္း) ၏ စစ္ဖက္အဆင့္ျမင့္ရာထူးျဖစ္သည္။လက္ရွိ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား မွာ-
 1. ဒကစ (တႏိုင္း)
 2. ဒကစ (လြိဳင္ေကာ္)
 3. ဒကစ (ေလာက္ကိုင္)
 4. ဒကစ (ျပည္)
 5. ဒကစ (စစ္ေတြ)
 6. ဒကစ (ကေလး)
 7. ဒကစ (မိုင္းျဖတ္) တို႔ျဖစ္သည္။
== စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ား ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ ေလ့က်င့္မွဳ သင္တန္းေက်ာင္း မ်ား == ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန တပ္မေတာ္ ေလ့က်င့္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ရုံး ၏ကြပ္ကဲမွဳ ေအာက္တြင္ရွိေသာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာတကၠသုိလ္မ်ား သင္တန္ေက်ာငး္မ်ားအနက္ တပ္မမွဴးအဆင့္ ႏွင့္အထက္ အဆင့္ရွိေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ာကြပ္ကဲသည့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေက်ာင္းႀကီးမ်ာကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ဖြဲ ့စညး္ထားရွိေၾကာင္း ေတြ ့ရေပမည္။ (၁) နုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္- ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွျမင့္ေရႊ (ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး) (၂) စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္ ၾကည္း ၁၆၅၀၅ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ မ်ဳိးေအး (ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး) (၃) စစ္တကၠသုိ္လ္ (၄) တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း- (၅) အမွတ္(၁)တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) တိုက္ခိုက္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း- ဗထူး ၾကည္း ၁၇၁၄၈ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအးခိုင္ (ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး) (၆) အမွတ္(၂)တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) တိုက္ခိုက္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း ဘုရင့္ေနာင္(သံေတာင္)-- ၾကည္း ၁၇၃၉၉ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္စိုးဝင္း(ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး) (၇) တပ္မေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈသင္တန္းေက်ာင္း (၈) တပ္မေတာ္ ေဆးတကၠသိုလ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ကုိကုိႏုိင္- (ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး) (၉) တပ္မေတာ္ နည္းပညာတကၠသိုလ္- ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ညိဳေစာ (ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး) (၁ဝ) တပ္မေတာ္ သူနာျပဳႏွင့္ ေဆးဘက္ပညာ တကၠသိုလ္- ၾကည္း ၁၇၄၈၉ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဇံျမင့္ (ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး) (၁၁)တပ္မေတာ္တုိငး္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္ေက်ာင္းမ်ား
 1. တတက(၁)..
 2. တကက(၂)..
 3. တကက(၃)..
 4. တတက(၄)..ၾကည္း၁၇၉၄၃...ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေတာက္ထြန္း..ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
 5. တတက(၅)..ၾကည္း၁၇၉၅၃...ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္စန္းျမင့္..ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
 6. တတက(၆)..
 7. တတက(၇)..ၾကည္း၁၆၇၂၈..ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္စုိး၀င္း..ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
 8. တတက(၈)..ၾကည္း၁၈၁၀၆..ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္သိန္းထြန္း..ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
 9. တတက(၉)ၾကည္း.၁၅၂၀၄..ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႏုိင္.ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
 10. တတက(၁၀) ၾကည္း ၁၇၃၄၀ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေက်ာ္ၿငိမ္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကးီ
 11. တတက(၁၁).ၾကည္း ၁၆၇၃၆ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ မင္းထြန္းဇံ ေက်ာငး္အုပ္ႀကီး
 12. တတက(၁၂).ၾကည္း၁၆၃၇၉.ဗုိ္လ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္သငး္ျမင့္ ေက်ာငး္အုပ္ႀကီး
[ျပင္ဆင္ရန္] ေျချမန္တပ္ရင္းမ်ား
 1. ခမရ (၃၅၆)
 2. ခမရ (၄၄၀)
 3. ခမရ (၃၄၄)
 4. ခမရ (၅၅၀)
 5. ခမရ (၃၇၉)
 6. ခမရ (၄၂၆)
 7. ခမရ (၅၁၄)
 8. ခမရ (၃၁၉)
[ျပင္ဆင္ရန္] ေျခလွ်င္တပ္ရင္းမ်ား
 1. ခလရ (၁)
 2. ခလရ (၂)
 3. ခလရ (၃)
 4. ခလရ (၄)
 5. ခလရ (၅)
 6. ခလရ (၆)
 7. ခလရ (၇)
 8. ခလရ (၈)
 9. ခလရ (၉)
 10. ခလရ (၁၀)
 11. ခလရ (၁၁)
 12. ခလရ (၁၂)
 13. ခလရ (၁၃)
 14. ခလရ (၁၄)
 15. ခလရ (၁၅)
 16. ခလရ (၁၆)
 17. ခလရ (၁၇)
 18. ခလရ (၁၈)
 19. ခလရ (၁၉)
 20. ခလရ (၂၀)
 21. ခလရ (၂၁)
 22. ခလရ (၂၂)
 23. ခလရ (၂၃)
 24. ခလရ (၂၄)
 25. ခလရ (၂၅)
 26. ခလရ (၂၆)
 27. ခလရ (၂၇)
 28. ခလရ (၂၈)
 29. ခလရ (၂၉)
 30. ခလရ (၃၀)
 31. ခလရ (၃၁)
 32. ခလရ (၃၂)
 33. ခလရ (၃၃)
 34. ခလရ (၃၄)
 35. ခလရ (၃၅)
 36. ခလရ (၃၆)
 37. ခလရ (၃၇)
 38. ခလရ (၃၈)
 39. ခလရ (၃၉)
 40. ခလရ (၄၀)
 41. ခလရ (၄၁)
 42. ခလရ (၄၂)
 43. ခလရ (၄၃)
 44. ခလရ (၄၄)
 45. ခလရ (၄၅)
 46. ခလရ (၄၆)
 47. ခလရ (၄၇)
 48. ခလရ (၄၈)
 49. ခလရ (၄၉)
 50. ခလရ (၅၀)
 51. ခလရ (၅၁)
 52. ခလရ (၅၂)
 53. ခလရ (၅၃)
 54. ခလရ (၅၄)
 55. ခလရ (၅၅)
 56. ခလရ (၅၆)
 57. ခလရ (၅၇)
 58. ခလရ (၅၈)
 59. ခလရ (၅၉)
 60. ခလရ (၆၀)
 61. ခလရ (၆၁)
 62. ခလရ (၆၂)
 63. ခလရ (၆၃)
 64. ခလရ (၆၄)
 65. ခလရ (၆၅)
 66. ခလရ (၆၆)
 67. ခလရ (၆၇)
 68. ခလရ (၆၈)
 69. ခလရ (၆၉)
 70. ခလရ (၇၀)
 71. ခလရ (၇၁)
 72. ခလရ (၇၂)
 73. ခလရ (၇၃)
 74. ခလရ (၇၄)
 75. ခလရ (၇၅)
 76. ခလရ (၇၆)
 77. ခလရ (၇၇)
 78. ခလရ (၇၈)
 79. ခလရ (၇၉)
 80. ခလရ (၈၀)
 81. ခလရ (၈၁)
 82. ခလရ (၈၂)
 83. ခလရ (၈၃)
 84. ခလရ (၈၄)
 85. ခလရ (၈၅)
 86. ခလရ (၈၆)
 87. ခလရ (၈၇)
 88. ခလရ (၈၈)
 89. ခလရ (၈၉)
 90. ခလရ (၉၀)
 91. ခလရ (၉၁)
 92. ခလရ (၉၂)
 93. ခလရ (၉၃)
 94. ခလရ (၉၄)
 95. ခလရ (၉၅)
 96. ခလရ (၉၆)
 97. ခလရ (၉၇)
 98. ခလရ (၉၈)
 99. ခလရ (၉၉)
 100. ခလရ (၁၀၀)
 101. ခလရ (၁၀၁)
 102. ခလရ (၁၀၂)
 103. ခလရ (၁၀၃)
 104. ခလရ (၁၀၄)
 105. ခလရ (၁၀၅)
 106. ခလရ (၁၀၆)
 107. ခလရ (၁၀၇)
 108. ခလရ (၁၀၈)
 109. ခလရ (၁၀၉)
 110. ခလရ (၁၁၀)
 111. ခလရ (၁၁၁)
 112. ခလရ (၁၁၂)
 113. ခလရ (၁၁၃)
 114. ခလရ (၁၁၄)
 115. ခလရ (၁၁၅)
 116. ခလရ (၁၁၆)
 117. ခလရ (၁၁၇)
 118. ခလရ (၁၁၈)
 119. ခလရ (၁၁၉)
 120. ခလရ (၁၂၀)
 121. ခလရ (၁၂၀)
 122. ခလရ (၁၂၁)
 123. ခလရ (၁၂၂)
 124. ခလရ (၁၂၃)
 125. ခလရ (၁၂၄)
 126. ခလရ (၁၂၅)
 127. ခလရ (၁၂၆)
 128. ခလရ (၁၂၇)
 129. ခလရ (၁၂၈)
 130. ခလရ (၁၂၉)
 131. ခလရ (၁၃၀)
 132. ခလရ (၁၃၁)
 133. ခလရ (၁၃၂)
 134. ခလရ (၁၃၃)
 135. ခလရ (၁၃၄)
 136. ခလရ (၁၃၅)
 137. ခလရ (၁၃၆)
 138. ခလရ (၁၃၇)
 139. ခလရ (၁၃၈)
 140. ခလရ (၁၃၉)
 141. ခလရ (၁၄၀)
 142. ခလရ (၁၄၁)
 143. ခလရ (၁၄၂)
 144. ခလရ (၁၄၃)
 145. ခလရ (၁၄၄)
 146. ခလရ (၁၄၅)
 147. ခလရ (၁၄၆)
 148. ခလရ (၁၄၇)
 149. ခလရ (၁၄၈)
 150. ခလရ (၂၂၁)
 151. ခလရ (၂၂၂)
 152. ခလရ (၂၂၃)
 153. ခလရ (၂၂၄)
 154. ခလရ (၂၂၅)
 155. ခလရ (၂၂၆)
 156. ခလရ (၂၂၇)
 157. ခလရ (၂၂၈)
 158. ခလရ (၂၂၉)
 159. ခလရ (၂၃၀)
 160. ခလရ (၂၃၁)
 161. ခလရ (၂၃၂)
 162. ခလရ (၂၃၃)
 163. ခလရ (၂၃၄)
 164. ခလရ (၂၃၅)
 165. ခလရ (၂၃၆)
 166. ခလရ (၂၃၇)
 167. ခလရ (၂၃၈)
 168. ခလရ (၂၃၉)
 169. ခလရ (၂၄၀)
 170. ခလရ (၂၄၁)
 171. ခလရ (၂၄၂)
 172. ခလရ (၂၄၃)
 173. ခလရ (၂၄၄)
 174. ခလရ (၂၄၅)
 175. ခလရ (၂၄၆)
 176. ခလရ (၂၄၇)
 177. ခလရ (၂၄၈)
 178. ခလရ (၂၄၉)
 179. ခလရ (၂၅၀)
 180. ခလရ (၂၅၁)
 181. ခလရ (၂၅၂)
 182. ခလရ (၂၅၃)
 183. ခလရ (၂၅၄)
 184. ခလရ (၂၅၅)
 185. ခလရ (၂၅၆)
 186. ခလရ (၂၅၇)
 187. ခလရ (၂၅၈)
 188. ခလရ (၂၅၉)
 189. ခလရ (၂၆၀)
 190. ခလရ (၂၆၁)
 191. ခလရ (၂၆၂)
 192. ခလရ (၂၆၃)
 193. ခလရ (၂၆၄)
 194. ခလရ (၂၆၅)
 195. ခလရ (၂၆၆)
 196. ခလရ (၂၆၇)
 197. ခလရ (၂၆၈)
 198. ခလရ (၂၆၉)
 199. ခလရ (၂၇၀)
 200. ခလရ (၂၇၁)
 201. ခလရ (၂၇၂)
 202. ခလရ (၂၇၃)
 203. ခလရ (၂၇၄)
 204. ခလရ (၂၇၅)
 205. ခလရ (၂၇၆)
 206. ခလရ (၂၇၇)
 207. ခလရ (၂၇၈)
 208. ခလရ (၂၇၉)
 209. ခလရ (၂၈၀)
 210. ခလရ (၂၈၁)
 211. ခလရ (၂၈၂)
 212. ခလရ (၂၈၃)
 213. ခလရ (၂၈၄)
 214. ခလရ (၂၈၅)
 215. ခလရ (၂၈၆)
 216. ခလရ (၂၈၇)
 217. ခလရ (၂၈၈)
 218. ခလရ (၂၈၉)
 219. ခလရ (၂၉၀)
 220. ခလရ (၂၉၁)
 221. ခလရ (၂၉၂)
 222. ခလရ (၂၉၃)
 223. ခလရ (၂၉၄)
 224. ခလရ (၂၉၅)
 225. ခလရ (၂၉၆)
 226. ခလရ (၂၉၇)
 227. ခလရ (၂၉၈)
 228. ခလရ (၂၉၉)

[ျပင္ဆင္ရန္] ကိုးကား
 1. ↑ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း၊ အတြဲ(၁)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...